SWF file not found. Please check the path.

  

Poniżej kilka podstawowych zasad mających na celu bezpieczeństwo transakcji oraz zbudowanie naszego zaufania do potencjalnego Klienta:

- pierwsze 3-4 zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto

- kolejne zamówienia realizowane są z odroczonym terminem płatności, który uzależniony jest od okresu współpracy i od wartości łącznej zamówień

- w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności następuje powrót do przedpłat

 

 

Wzory / próbki produktów

Wzory są odpłatne, a ich cena w zależności od rodzaju artykułu jest w mniejszym lub większym stopniu wielokrotnością ceny katalogowej. Klient ponosi także koszty transportu związane z dostarczeniem wzoru do miejsca jego przeznaczenia.

 

 

Termin realizacji zamówienia

Pierwszy dzień terminu realizacji zlecenia to najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez pracownika droga mailową po spełnieniu poniższych warunków:

- sprawdzono i potwierdzono dostępność towaru

- potwierdzone zostały warunki współpracy poprzez przesłanie formularza zamówienia

- przesłano potwierdzenie lub zaksięgowano płatność na koncie (w przypadku nowych klientów)

- zaakceptowane zostały przedstawione projekty graficzne a w przypadku projektów klienta potwierdzono ich zgodność z wymogami technicznymi

Jeśli wszystkie powyższe punkty zostaną zrealizowane w całości do godziny 12:00 to przyjęcie zlecenia do realizacji następuje tego samego dnia.

Po przyjęciu zamówienia do realizacji jakiekolwiek zmiany w zamówieniu mogą wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów uzależnionych od stopnia zaawansowania prac przygotowawczych lub produkcji, m.in: wyświetlenie klisz, sit, kalibracji maszyn znakujących, zaawansowania procesu znakowania etc.

 

 

Projekty:

Projekty wykonywane przez nas są naszą własnością intelektualną i zabronione jest ich wykorzystanie, kopiowanie lub przekazywanie innym podmiotom w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek z etapów współpracy bez naszej wiedzy i zgody. Opłata za projekt nie oznacza automatycznego przeniesienia praw własności intelektualnej do projektu a jedynie pokrycie kosztów roboczogodzin poświęconych na jego wykonanie. Przeniesienie praw własności intelektualnej może nastąpić w postaci odsprzedaży tych praw a ich wartość jest wyceniana indywidualnie. Prosimy o dokładne sprawdzanie przygotowanych przez nas projektów graficznych w szczególności pod względem występowania tzw literówek. Ciężar poprawności w tym zakresie spoczywa na Kliencie. Po akceptacji projektu przez Klienta reklamacje nie będą uwzględniane. Akceptacja projektu i zlecenie realizacji zobowiązuje Klienta do odbioru zleconej pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty przygotowane i przekazane nam przez Klientów i wynikające z nich ewentualne błędy druku.

 

 

Dostawa towaru:

Jeśli nie ustalono inaczej dostawa zamówionego towaru odbywa się na koszt odbiorcy i kierowana jest na adres fakturowania.

Punkty odbioru osobistego - Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Radonie, Wysokie Mazowieckie (należy wcześniej ustalić czy jest możliwość odbioru danego produktu we wskazanej miejscowości i terminie).

 

Odbiór towaru:

Przy odbiorze klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz jego zgodności z zamówieniem. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń wobec powyższego wyklucza roszczenia w tym zakresie.

 

Reklamacja towaru:

Reklamacje jakościowe wynikające z uszkodzenia produktu w czasie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z przewoźnikiem.

 
Reklamacje należy składać na piśmie pod rygorem nieważności. Koszt dostawy reklamowanego towaru pokrywa reklamujący.
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z towarem.
Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, wówczas naprawa szkody - w zależności od przedmiotu - nastąpi w terminie 14 dni  roboczych w przypadku produktów produkcji krajowej oraz w ciągu 30 dni w przypadku produktów importowanych.
Koszt wysyłki naprawionego towaru pokrywa reklamujący.
Reklamacje dotyczące znakowania produktu:
W przypadku nadruków w skali Pantone, CMYK lub RAL reklamacji nie może podlegać kolor znakowania jeśli nie odbiega on więcej niż 10% od oczekiwanego koloru określonego w palecie Pantone, CMYK lub RAL. Odstępstwo takie może wystąpić w zależności od surowca na którym odbywa się znakowanie.W przypadku nadruku bez podkładu na produktach innego koloru niż biały reklamacje są bezpodstawne.
W przypadku wypału kalki ceramicznej reklamacji nie podlega kolor znakowania jeśli jego odstępstwo od wskazanego koloru mieści się w granicach +/- 20%.
W przypadku tłoczenia reklamacji nie może podlegać czytelność znakowania ponieważ jest ona uzależniona od podatności danego materiału na tłoczenie i jego odporności na obróbkę termiczną.
W przypadku znakowania laserowego odcień znakowania laserowego nie podlega reklamacji. Kolorystyka znakowania laserowego jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju powierzchni na której odbywa się znakowanie. Mimo dołożenia wszelkich starań wykonawca nie może zagwarantować odcienia znakowania oraz powtarzalności koloru znakowania na takich produktach jak skóry, eko-skóry, tkaniny, metale czy ceramika.

 

 

Od każdej zasady są jednak odstępstwa, zatem niektóre z powyższych warunków mogą ulec zmianie w ramach indywidualnych porozumień.

 

Informacje o nieuregulowanych należnościach względem naszej firmy trafiają do Krajowego Rejestru Długów oraz innych branżowych rejestrów nieuczciwych przedsiębiorców powodując przykre konsekwencje dla dłużników.

 

Przez "Klienta" , "Wykonawcę" rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Niniejszy dokument oraz jego zapisy nie dotyczą Konsumentów w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.